پروژه تُن(TON) چه بود و چرا متوقف شد؟

نوع : دانلودی
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۰

آیا غول‌های سایبری جهان اجازه بازگشت به وضعیت پیش از کرونا را میدهند؟

نوع : دانلودی
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۰

چگونه می‌توان از الهیات در جهان سایبری سخن گفت؟

نوع : دانلودی
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۰

خلق جهان‌های تودرتو

نوع : دانلودی
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۰

فاصله‌گذاری هوشمند با آواتارهای سه‌بعدی

نوع : دانلودی
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۰

بحران کرونا و بازاریابی «پروژه نفوذ»

نوع : دانلودی
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۰

رایانش شناختی سلامت: راهبــردجهـــان پســـاکـــــرونا

نوع : دانلودی
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۰

حیات مجازی پس از کرونا از دولت الکترونیک تا دولت سایبری

نوع : دانلودی
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۰

مسئله ِ شناسی ِ فرهنگی کرونا از منظر تکنولوژیک

نوع : دانلودی
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۰

پیش بینی الگوهای رفتار انتقالی در تولید شیشه

نوع : دانلودی
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۰

تامین مالی جمعی

نوع : دانلودی
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۹

بررسی نظام بیمه مجازی و تبیین جایگاه آن در نظام بیمه کشور

نوع : دانلودی
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۹