رابطه بین شفافیت اطلاعات و فساد اقتصادی

نوع : دانلودی
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۹

بازار موتورهای جستجو در جهان

نوع : دانلودی
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۹

اقتصاد فضای مجازی

نوع : دانلودی
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۹

اقتصاد تجارت الکترونیک

نوع : دانلودی
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۹

بررسی وضعیت تجارت الکترونیک در جهان و ایران

نوع : دانلودی
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۹

بررسی وضعیت صنعت اپلیکیشن در جهان و ایران

نوع : دانلودی
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۹

پول مجازی

نوع : دانلودی
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۹

طرح راهبردی مساجد نسل آینده

نوع : دانلودی
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۹

نقشه جامع چارچوب مفهومی پژوهش در فضای مجازی

نوع : دانلودی
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۹

کتاب شناسی و منبع شناسی

نوع : دانلودی
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۹

آموزش مقدماتی سواد فضای مجازی در مدارس

نوع : دانلودی
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۹

الفبای سواد فضای مجازی

نوع : دانلودی
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۹