سراج استان خوزستان برگزار میکند:

اولین دوره ۲روزه تربیت مربیان سواد فضای مجازی در خوزستان
با حضور اساتید ملی

سراج استان خوزستان برگزار میکند:

اولین دوره ۲روزه تربیت مربیان سواد فضای مجازی در خوزستان با حضور اساتید ملی توسط سراج استان خوزستان برگذار میشود .

ثبت نام دوره