سازمان فضای مجازی سراج تقدیم می کندویژه برنامه سی شب عاشقی

برنامه سی شب عاشقی هیئت مجایست که به همت سازمان فضای مجازی سراج به رصورت روزانه در ماه مبارک رمضان تولید و در ساعت 22 شب در شبکه های مجازی انتشار پیدا می کند

دانلـــــود برنامه

پخش کننده انلاین لینک دانلود موضوع جلسه ردیف
دانلود حقیقت روزه شب اول 1
دانلود راه ارتباط با خداوند شب دوم 2
دانلود خلوص نیت روزه شب سوم 3
دانلود ماه پاکیزه شدن شب چهارم 4
دانلود واجب و محرم شب پنجم 5
دانلود ارزش انسانیت شب ششم 6
دانلود اثرات تربیتی روزه شب هفتم 7
دانلود قدرت خدا شب هشتم 8
دانلود نعمت روزه داری شب نهم 9
دانلود مجاهدت حضرت خدیجه (س) شب دهم 10
دانلود درب های آسمان شب یازدم 11
دانلود ابواب رحمت خدا شب دوازدهم 12
دانلود سبک زندگی بهشتی ها شب سیزدهم 13
دانلود راه بهشتی شدن شب چهاردهم 14
دانلود بهشتی شدن یک انتخاب است شب پانزدهم 15
دانلود دین یک رفتار است شب شانزدهم 16
دانلود فرصتی برای رشد شب هفدهم 17
دانلود شکر و رشد شب هجدهم 18
دانلود بندگان حق شب نوزدهم 19
دانلود سبک زندگی عباد شب بیستم 20
دانلود مهمان دوست شب بیست و یکم 21
دانلود پیغام پروردگار شب بیست و دوم 22
دانلود نیاز بنده شب بیست و سوم 23
دانلود مشکلات آخر الزمان شب بیست و چهارم 24
دانلود دریای حق شب بیست و پنجم 25
دانلود رستگاری مومنان شب بیست و ششم 26
دانلود رشد بندگان شب بیست و هفتم 27
دانلود پاداش اطاعت شب بیست و هشتم 28
دانلود شب بیست و نهم 29
دانلود سفره رمضان شب سی ام 30