امروز دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۹

مرکز سرویس و خدمات نرم افزاری

software

مرکز خدمات نرم افزاری سازمان فضای مجازی سراج، فعالیت خود را با ایجاد شورای فناوری اطلاعات، متشکل از متخصصان مربوط به این حوزه شروع کرد.حمایت از ایجادزیرساخت های نرم افزاری در حوزه فن آوری اطلاعات از جمله فعالیت های این مرکز می باشد.