امروز دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۹

مرکز آینـــده پــژوهــی

future

مرکز تحقیقات و آینده پژوهی سازمان فضای مجازی سراج از سال 1392 فعالیت خود را در حوزه پژوهش، تحقیقات و آینده پژوهی در موضوعات و مسائل فضای مجازی آغاز نموده است.
ماموریت اصلی مرکز انجام تحقیقات مورد نیاز فضای مجازی جریان انقلاب اسلامی و نیز آینده پژوهی و رصد تحولات در این عرصه با تمرکز بر اقتضائات جبهه مردمی انقلاب اسلامی در فضای مجازی است تا زمینه ساز تحولی هوشمندانه در عرصه فضای مجازی باشد.
ساختار کنونی مرکز دارای گروه ها و کمیته های ذیل است:
• گروه فلسفه و علوم شناختی فضای مجازی
• گروه مطالعات اسلامی، فقه و اخلاق فضای مجازی
• گروه اقتصاد فضای مجازی و تجارت الکترونیک
• گروه مطالعات فرهنگی - اجتماعی فضای مجازی
• گروه مطالعات زنان و خانواده و فضای مجازی
• گروه مطالعات سیاست و بین الملل فضای مجازی
• گروه مطالعات امنیت و دفاع و فضای مجازی
• گروه مطالعات حقوقی و سیاستگذاری فضای مجازی
• گروه مطالعات روان شناسی فضای مجازی
• گروه مطالعات فنی، شبکه و زیرساخت فضای مجازی
• گروه رصد و آینده پژوهی
در حال حاضر بیش از 100 متخصص در حوزه های مختلف مطالعاتی و پژوهشی مرتبط با مرکز همکاری می نمایند و از کلیه علاقمندان نیز جهت همکاری با مرکز دعوت به عمل می آید.