امروز یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹

مرکز بین الملل

بین الملل


مرکز بین الملل از بدو تاسیس در سال ۱۳۹۲ تاکنون از قریب به ۵۰ مجموعه فعال رسانه ای حمایت فی و محتوایی داشته و
در مجموع به ۲۶ زبان، اقدام به تولید و نشر محتوا در فضای مجازی نموده است. فعالیت این مرکز بر مبنای راهبرد "تبیین حقایق
جمهوری اسلامی ایران" و در ۳ حوزه شبکه های اجتماعی، سایت ها و قرارگاه ها تعریف گردیده است. از سیاست های اصلی مرکز
بین الملل طی دو سال گذشته تمرکز بر ارتقای مجموعه های مستعد، حذف مجموعه های راکد و جایگزینی با مجموعه های آینده دار
بوده است.