خبرنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات

زبان: فارسی
نوع محصول : محصولات مـــکتوب
تاریخ تولید :
موضوع : سایر
سایت تخصصی:
تولید کننده: مرکز سرویس و خدمات نرم افزاری سازمان سراج
قیمت: رایگان

img

توضیحات:

این هفته نامه که بصورت هفتگی منتشر می شود جدیدترین و مهمترین اخبار در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را منتشر می کند. با توجه به اهمیت ویژه امنیت فناوری اطلاعات این خبرنامه بصورت ویژه نسبت به آن می پردازد.

  

 

تصویر عکس خبرنامه فناوری اطلاعات و ارتباطاتتصویر عکس خبرنامه فناوری اطلاعات و ارتباطاتتصویر عکس خبرنامه فناوری اطلاعات و ارتباطاتتصویر عکس خبرنامه فناوری اطلاعات و ارتباطاتتصویر عکس خبرنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات
تصویر عکس خبرنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات تصویر عکس خبرنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات تصویر عکس خبرنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات تصویر عکس خبرنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات