ذره بین

زبان: فارسی
نوع محصول : محصولات مـــکتوب
تاریخ تولید :
موضوع : سایر
سایت تخصصی:
تولید کننده:
قیمت: رایگان

توضیحات:

بر فعالان و کارشناسان حوزه فرهنگ و جامعه پوشیده نیست که امروزه رسانه به مثابه یکی از مهمترین عاملان تولید، تنظیم، عرضه، انتقال، توضیع و تبلیغ امر فرهنگی در جهان و درمیان طبقات و اقشار گوناگون اجتماعی به شمار می آید.

بر این اساس رصد، بازخوانی، تحلیل و تفسیر محتوای رسانه ها و پیام های رسانه ای تاثیر گزار، امری است ضروری و بسیار راهگشا، که می بایست مبنای هر گونه اقدام ایجابی قرار گیرد.

بروشوری که پیش روست، حاوی گزارش تحلیل محتوای 14 عنوان رسانه مهم و موثر در دو سطح مکتوب و برخط است که مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند.