خبرنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات

زبان: ---
نوع محصول : محصولات مـــکتوب
تاریخ تولید :
موضوع : ---
سایت تخصصی:
تولید کننده: مرکز سرویس و خدمات نرم افزاری سازمان سراج
قیمت: رایگان

توضیحات:

این هفته نامه که بصورت هفتگی منتشر می شود جدیدترین و مهمترین اخبار در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را منتشر می کند. با توجه به اهمیت ویژه امنیت فناوری اطلاعات این خبرنامه بصورت ویژه نسبت به آن می پردازد.

شماره 78 شماره 79 شماره 80 شماره 81 شماره 82 شماره 83 شماره 84 شماره 85 شماره 86 شماره 87 شماره 88 شماره 89 شماره 90 شماره 91 شماره 92 شماره 93 شماره 94