ماهنامه الکترونیکی کمیل

زبان: ---
نوع محصول : محصولات مـــکتوب
تاریخ تولید :
موضوع : ---
سایت تخصصی: http://yaaghubi.blogfa.com
تولید کننده: <p style="text-align: center;"><a href="http://komeil.info/wp-content/uploads/2016/12/komeil-1.pdf" target="_blank"><img class="img-rounded img-responsive" title="" src="assets/files/temp/sss_1.png" alt="تصویر عکس " /></a>
قیمت: رایگان

توضیحات:

 

 

امروز یکی از بزرگ ترین آسیب های موجود در دنیای مجازی و رسانه ای آشنا نبودن مخاطب با این محیط پر مخاطره و در عین حال فرصت ساز است و ضرورت شناخت.

حضور موثر در این فضا باعث شد که ماهنامه ی الکترونیکی کمیل با تمرکز بر مساله ی سواد رسانه و‌ فضای مجازی شروع به فعالیت نماید.