امروز پنجشنبه ۰۳ مهر ۱۳۹۹

درباره ما


فرمایشات مقام معظم رهبری مدظله العالی در مورد استان چهارمحال و بختیاری «استان چهارمحال و بختیارى، استانى مستعدّ است. هم استعداد طبیعى دارد و هم استعداد فرهنگى. از لحاظ استعداد طبیعى، معادن زیرزمینى این استان، متنوّع و قابل توجّه است. آب، امکانات دامدارى و مراتع این استان، باارزش است. از لحاظ استعداد فرهنگى و انسانى، جوانان این استان بااستعدادند. در میدانهاى علم و دانش و ادب و فرهنگ و هنر، مردمانى هستند که على‏رغم محرومیتهایى که در طول زمان - چه در دوران خانها و چه در دوران ستمشاهى - بر آنها تحمیل شده است، این استان از لحاظ نیروى فرهنگى و انسانى، خود را نشان داده است».

مراکز سازمان