امروز دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
همه | خراسان جنوبی

انتشار: ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ | شناسه خبر: ۲۷۰

جلسه هماهنگی دوره تربیت سواد فضای مجازی

جلسه هماهنگی نخستین دوره تربیت سواد فضای مجازی در خراسان جنوبی

تصویر عکستصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس