امروز سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
همه | خراسان رضوی

انتشار: ۰۹ اسفند ۱۳۹۵ | شناسه خبر: ۱۸۶
در جلسه سواد فضای مجازی سراج خراسان رضوی مطرح شد

در جلسه سواد فضای مجازی سراج خراسان رضوی مطرح شد

اصول زنجیره رسانه دینی در خانواده

با هدف گسترش و ارتقای آگاهی نسبت به سواد فضای مجازی دو جلسه با سر فصل های "رژیم مصرف رسانه" و "اصول زنجیره رسانه دینی در خانواده" برای حدود 90 نفراز دانشجویان دختر و پسر دانشگاه گناباد در مشهد برگزار شد.

با هدف گسترش و ارتقای آگاهی نسبت به سواد فضای مجازی دو جلسه با سر فصل های "رژیم مصرف رسانه" و "اصول زنجیره رسانه دینی در خانواده" برای حدود 90 نفراز دانشجویان دختر و پسر دانشگاه گناباد در مشهد برگزار شد.