امروز سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
همه | خراسان رضوی

انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۵ | شناسه خبر: ۱۴۴
در دفتر استانی سازمان سراج در خراسان رضوی

در دفتر استانی سازمان سراج در خراسان رضوی

سومین جلسه کارگروه سوادفضای مجازی برگزار شد

سومین جلسه کارگروه سوادفضای مجازی با موضوع بررسی و تحلیل مفهوم «رژیم مصرف فضای مجازی» و «هرم سواد رسانه» در دفتر استانی سازمان سراج در خراسان رضوی برگزار شد

سومین جلسه کارگروه سوادفضای مجازی با موضوع بررسی و تحلیل مفهوم «رژیم مصرف فضای مجازی» و «هرم سواد رسانه» در دفتر استانی سازمان سراج در خراسان رضوی برگزار شد

 

تصویر عکس