امروز پنجشنبه ۰۲ خرداد ۱۳۹۸
همه | خراسان رضوی

انتشار: ۰۲ دی ۱۳۹۵ | شناسه خبر: ۱۱۰
در دفتر سراج خراسان رضوی برگزار شد

در دفتر سراج خراسان رضوی برگزار شد

کارگروه های مختلف در حوزه فضای مجازی تشکیل شد

در سازمان فضای مجازی سراج دفتر خراسان رضوی کارگروه های شبکه های اجتماعی ، بین الملل ، سواد فضای مجازی و اَپ تشکیل شده و جلسات مستمر آنها در حال برگزاری است.

در سازمان فضای مجازی سراج دفتر خراسان رضوی کارگروه های شبکه های اجتماعی ، بین الملل ، سواد فضای مجازی و اَپ تشکیل شده و جلسات مستمر آنها در حال برگزاری است.
هدف از ایجاد این کارگروه ها بسترسازی برای ایجاد شبکه های ارتباطی تخصصی از فعالین در حوزه های مختلف مرتبط با فضای مجازی است.