امروز دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۹
نشانی دفتر استانی سازمان سراج در قم: خیابان صفائیه ـ کوچه 32 ـ انتهای کوچه سمت چپ ـ مقابل دارالقرآن امام حسین(ع) ـ کوچه شهید کمره‌ای ـ پلاک 75 تلفن: 37835485 نمابر: 37733478 پست الکترونیک: qom@seraj.ir
seraj.ir/qom
qom@seraj.com